Reklamační řád

1. Uplatnění reklamace
Kupující má právo na dodání dohodnutého zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li věc uvedené vlastnosti, je vadná.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při dodání zboží.
Reklamované zboží ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí kontrolu.
Za případné samovznícení při nevhodném skladování paliva nese odpovědnost kupující.


2. Reklamace váhového množství paliva
Kupující je povinen uplatnit reklamaci váhového množství ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí, že reklamace nebyla oprávněna, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

3. Reklamace optických vad
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky oznámí prodávajícímu zjištěné optické vady jakosti, nejdéle do 10 dnů od převzetí dodávky. Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Není možné reklamovat palivo, pokud je již spáleno více než 10% dodaného množství.

4. Reklamace skrytých vad

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě 30-ti dnů, nedošlo-li ke spálení více než 10% jeho množství. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem. Pokud bude reklamace oprávněná, bude mu poskytnuta náhrada vynaložených nákladu na tento rozbor.

5. Postup reklamace na optické a skryté vady
Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

O průběhu reklamace se zapíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace výrobce urči výši slevy pro zákazníka. V případě neoprávněnosti reklamace dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického přetřídění paliva, hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.

6. Vyřízení reklamace
O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledků rozboru. O vyřízené reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

7. Záruční doba
Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák. § 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro prodejnu pevných paliv Václav Hejkal